Impressum

ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID, CONSUMEREN MET MATE.

Deze site is eigendom van het bedrijf EARL Rene Beaudouin

waarvan het hoofdkantoor zich bevindt 112 Rue van Langeais 51420 NOGENT DE ABDIS,

CNIL-aangifte : Er is geen behoefte.

Directeur van publicatie : Vanessa BEAUDOUIN

Accommodatie : GANDI SAS

Oprichting : Media advies www.Media-consultance.fr

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

1. Definities

Auteur : elke fysieke persoon die gemaakt van elementen aanwezig op deze site, inclusief auteurs van de teksten en facsimiles, beelden en foto's van de grafische producten, model makers en ontwerpers van de boom.

Browser : clientsoftware verbinding maken met de web-sites.

Producent : Site-eigenaar, overeenkomstig art. L.341 - 1 lid 1 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Site : Alle van de middelen onder het domein www.champagne-rene-beaudouin.com

Gebruiker : Bezoeker van deze site en consument informatie daarin opgenomen.

2. Recht van databases

2-1 De hele site is gedefinieerd als een databank in de zin van de richtlijn van 11 Maart 1996 en de omzetting daarvan in de Franse wet in de wet van 1 juli 1998 (Art.L.341 - 1 e.v. van het Wetboek van intellectuele eigendom). Als zodanig, de producent toegestaan uitsluitend gebruik en toegang gedefinieerd in lid 3 Copyright hieronder.

2.2 Gebruik of de winning van elementen van de site onbevoegde door de producent is onwettig en strafrechtelijk gesanctioneerd door het delict van valsemunterij hieronder genoemde.

3. Copyright

3.1 Alle elementen van de site, met inbegrip van : afbeeldingen, Wallpapers, afbeeldingen, logo 's, opsommingstekens en identificeerbare elementen, zijn allemaal onderworpen aan een intellectuele eigendom recht van de producent met betrekking tot het auteursrecht op deze objecten of op de site als een werk van de auteur of als een database.

3.2 Alle tekst en foto's weergegeven op de site zijn het eigendom van hun auteurs en hun rechten zijn voorbehouden. Het gebruik van deze bronnen wordt uitgevoerd onder de gebruikelijke voorwaarden van auteursrecht zoals gedefinieerd door de code van de Franse intellectuele eigendom, in overeenstemming met de Berner Conventie en de daaropvolgende internationale overeenkomsten.

3.3 Afgezien van de raadpleging van de site online, de enige toegestane gebruik van de inhoud gepresenteerd op deze site zijn de volgende :

– Reproductie strikt voorbehouden voor privé-gebruik van de kopiist en niet bestemd voor collectief gebruik.

– Reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging van uittreksels uit de Site voor doeleinden van journalistiek of professionele informatie, op niet-digitale media, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het vermelden van de bron en wijzig niet de werken (Deze site) en auteurs.

– Korte citaten : zijn rechtmatige korte citaten van de teksten die aanwezig zijn op de Site in de mate dat ze worden geïntegreerd in een nieuw werk, over de toestand van de werken aangehaald om af te bakenen ze formeel niet wijzigen (citaten van offerte of kenmerkende typografie) en de bron vermeldt (Deze Site) en auteurs.

3.4 Een exploitatie van de inhoud van deze Site, met inbegrip van herpublicatie op andere sites, Internet of intranet, impliceert van de overeenkomst van de producent en de betrokken auteurs.

3.5 Elke bewerking, zelfs als privé, van het geheel of van een substantieel vereist deel van de Site de instemming van de producent van de databank, overeenkomstig de bepalingen van de kunst. L.342 - 1 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

3.6 Elke inbreuk op de regels van het recht van copyright of databankenrecht dreigt te strafrechtelijke sancties met betrekking tot het delict van valsemunterij, zonder afbreuk te doen aan alle vorderingen tot schadevergoeding van de kant van de houders van rechten.

4. Wet van handelsmerken

Alle handelsmerken vermeld op deze Site behoren tot organisaties die hebben ingediend en zijn vermeld alleen voor identificatie.

5. Hypertextlinks naar deze site

Elke installatie van hyperlinks naar een een van de pagina's van deze site is gratis, voorwaarde dat deze een nieuw venster openen en worden gepresenteerd in een ondubbelzinnige wijze om te voorkomen :

– gevaar van verwarring van de vermelding van de site en deze Site ;

– naast elke tendentieuze presentatie, of strijdig met de geldende wetgeving.

6. Eerbiediging van de persoonlijke gegevens

6.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens : De verantwoordelijke van de verwerking van gegevens is het bedrijf eigenaar van de hierboven genoemde website.

6.2 Doel van de verwerking van gegevens : Overeenkomstig art. 32 van de wet van 6 Januari 1978 relatieve à l'informatique, bestanden en de vrijheden, de persoonlijke gegevens verzameld op deze Site voor het toezenden van de nieuwsbrief hebben doel deze mailing bijhouden van de online applicatie, evenals de mogelijke verzending van aankondigingen van andere evenementen interessante activiteiten aangeboden op deze Site. Deze informatie zal niet worden meegedeeld aan derden, natuurlijke of rechtspersonen.

Recht van toegang : De persoon die de gegevens heeft verschaft hebben de rechten door de wet, van een recht van toegang en rectificatie. Zij mag deze rechten uitoefenen door het aanpakken van de samenleving EARL René Beaudouin (boven adres) of per e-mail op contact@champagne-rene-beaudouin.com